MEDKAR

Szkolenia BLS/AED

Tel.: +48 739 429 621

Profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy BLS/AED kierujemy do:

 • Zakładów pracy
 • Korporacji
 • Szkół
 • Grup zorganizowanych
kurs pierwszej pomocy

Zapewniamy

 • Konkurencyjne ceny
 • Profesjonalizm
 • Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną*

Obowiązek wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie takich czynności wprowadza Kodeksu Pracy:

Art. 209 1.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
  1. udzielania pierwszej pomocy,
  2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca.
Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

* Szkolenie prowadzone jest przez magistra pielęgniarstwa, specjalistę pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z przygotowaniem pedagogicznym.